Tämä on Jamito Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 31.5.2018.Viimeisin muutos 31.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Jamito Oy, Pätsiniementie 4, 37800 Akaa

Y-tunnus: 2570335-1

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Hakkarainen, mikko.hakkarainen@jamitopro.com, 0400-626231

3. Rekisterin nimi

Jamito Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja tilattujen palveluiden toimittaminen.

Jamito Oy käyttää yleisesti käytössä olevia digitaalisen markkinoinnin menetelmiä ja työkaluja kerätessään tietoja liikkumisestasi web-sivuillamme. Näitä tietoja kerätään sivustomme käytettävyyden ja sisällön parantamiseksi, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä kävijän mielenkiinnon kohteiden selvittämiseksi. Pääasiallisesti tietojen kerääminen tapahtuu evästeiden avulla, eikä niitä voi yhdistää henkilöön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Käytämme palveluntarjoajia ja palvelimia, jotka sijaitsevat useissa eri maissa ympäri maailmaa, kuten Google Inc. Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle ja säilyttää sen ulkopuolella. Varmistamme, että tällaisille siirroille on oikeusperuste ja että henkilötiedoille taataan riittävä suoja sovellettavan lain vaatimalla tavalla. Käytämme Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, ja edellytämme, että vastaanottaja toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet.

Jamito Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Noudatamme rekisterin käsittelyssä huolellisuutta ja suojaamme tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Jamito Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää Jamito Oy:lle tässä tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja hyödyntäen (kohta 2). Jamito Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyrimme vastaamaan asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää Jamito Oy:lle tässä tietosuojaselosteessa annettuja yhteystietoja hyödyntäen (kohta 2). Jamito Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyrimme vastaamaan asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).